3922/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Thoả thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 39/TTr-SVHTTDL ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng về việc đề nghị thoả thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 591/DSVH-DT ngày 21 tháng 9 năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên do Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư bất động sản Việt Tín lập, bao gồm các nội dung: nghiên cứu khảo cổ giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020; các giải pháp kỹ thuật gia cố khối xây, bảo tồn di tích; xây dựng nhà quản lý kết hợp trưng bày bổ sung, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề xuất trong dự án đã phù hợp và đáp ứng được những quy định của Luật Di sản văn hoá, Luật sửa đổi một số điều của Luật Di sản văn hóa, những văn bản hiện hành về lĩnh vực bảo quản, tu bổ di tích, cũng như Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg ngày 18/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học. Nội dung của dự án khi đã lập đã căn cứ và sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trước đây, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích khảo cổ Cát Tiên, đã được chỉnh sửa theo ý kiến của Cục Di sản văn hoá tại công văn số 847/DSVH-DT ngày 14 tháng 12 năm 2011.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Cần thuyết minh chi tiết và tiếp tục nghiên cứu các phương án neo liên kết, nhồi vữa liên kết để gia cố các khối xây, bảo tồn di tích. Đánh giá kỹ phần diện tích phần bề mặt gạch bị ăn mòn, lõm mục, phân tích nguyên nhân ăn mòn và đề xuất phương án xử lý cho từng khu vực cho phù hợp.

- Đề xuất phương án thoát nước tổng thể cho toàn khu vực di tích, trong đó cần chú ý đến việc thoát nước bề mặt và thoát nước trong lòng các hố khảo cổ.

- Nghiên cứu hình thức và cấu tạo mặt đường nội bộ đảm bảo phù hợp với cảnh quan di tích.

- Do hiện nay di tích Cát Tiên chưa được khai quật hoàn thiện, chưa làm rõ toàn bộ mặt bằng di tích, cho nên chưa đặt vấn đề xây dựng mới mái che cho di tích trong giai đoạn này.

- Bổ sung phần khái toán chi phí, trong đó phân định rõ các nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và phân định rõ những nội dung công việc tu bổ, tôn tạo được áp dụng đơn giá đặc thù.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo, phục dựng các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục mang tính xây dựng hạ tầng, đề nghị Sở VHTTDL  báo cáo UBND tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai xây dựng thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định (có gửi kèm quyết định phê duyệt dự án) và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Lê Khánh Hải (để b/c);

-Cục Di sản văn hóa;

-UBND tỉnh Lâm Đồng;

-Lưu: VT, KHTC, PT (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác