3924/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể đi tích quốc gia đặc biệt: Khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 605/PC-VPCP ngày 10/9/2015 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Công văn số 496/UBND- KTN ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Khu di tích Gò Tháp được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012, vì vậy, căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp với tên gọi thống nhất là “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp”.
Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích Gò Tháp cần thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Đồng Tháp triển khai lập quy hoạch nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Sở VHTTDL tnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác