3924/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 3970/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật 30 phút Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản các chương trình biểu diễn nghệ thuật (30 phút) “Kết đoàn là sức mạnh” tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010) (Theo chi tiết kịch bản đính kèm)

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn ngân sách những ngày lễ lớn năm 2010.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu VT, NTBD(3), Thg.1

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

KỊCH BẢN

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT

KẾT ĐOÀN LÀ SỨC MẠNH

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010)

Chỉ đạo nội dung:  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.

Chỉ đạo thực hiện:  CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (BỘ VHTT&DL)

Tổ chức thực hiện:  NHÀ HÁT CA MUÁ NHẠC VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

KỊCH BẢN

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT KẾT ĐOÀN LÀ SỨC MẠNH

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010)

Thời gian: 30 phút - 9h00 ngày 18 tháng 11 năm 2010

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Chỉ đạo nội dung:  Bộ văn hoá thể thao và Du lịch 

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Chỉ đạo thực hiện: Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) 

Chỉ đạo nghệ thuật:                

Kịch bản & lời bình: Vương Duy Biên – Khánh Toàn.

Tổng đạo diễn:                       

Phối khí &dàn dựng âm nhạc:

Biên đạo múa:

Hình ảnh: Hãng phim tài kiệu & khoa học Trung ương.

Tổ chức thực hiện: Nhà hát ca muá nhạc Việt Nam

Đơn vị tham gia: Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc.

Các ca sỹ:…

PHẦN I: KẾT ĐOÀN LÀ SỨC MẠNH (11 phút)

Những chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954

1. Lời bình: (Lời bình tương ứng với âm nhạc và hình ảnh trên Clip)

Từ cuối thế kỷ XIX trong sự khủng hoảng về đường lối cứu nước vì thiếu giai cấp có khả năng đoàn kết và lãnh đạo nên không thống nhất được các lực lượng cách mạng. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành nhận định "việc lớn chưa thành không phải vì đế quốc mạnh mà vì nhân dân ta chưa hợp lực đồng tâm". Ngày 3-2-1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng cộng sản Việt Nam.

Kể từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng trong các tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển rầm rộ mà đỉnh cao là phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh (9/1930).Thực tiễn của tình hình đấu tranh cách mạng càng chứng tỏ tầm quan trọng và tính cấp thiết phải hình thàh các hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tháng 10-1930 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Luận cương chính trị, đồng thời còn ra "Án nghị quyết về vấn đề phản đế". Ngày 18/11/1930 Ban thường vụ trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Các hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam: Hội phản đế đồng minh (1930), Hội phản đế liên minh (1935),Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế(1936), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938); Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế (1939) đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, gây được cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá trình tổ chức và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam.

Ngày 19/5/1941 Việt Nam độc lập đồng minh hội( gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) ra đời lấy cờ đỏ sao vàng làm cờ Mặt trận. Tháng 8/1945 Tổng bộ Việt Minh triệu tập Đại hội quốc dân, phát lệnh Tổng khởi nghĩa, lấy cờ Việt Minh làm cờ Tổ quốc, lấy Tiến quân ca làm quốc ca, cử ra chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2/9/1945 tai quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 29-5-1946 Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Cương lĩnh của Hội chỉ rõ: "Mục đích đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước vô đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị, chủng tộc để làm cho nước Việt Nam độc lập - thống nhất - Dân chủ - phú cường".

Từ giữa năm 1946, Để tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt ngày càng sát cánh bên nhau, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng nhằm mục tiêu chung là kháng chiến thắng lợi, giành độc lập dân tộc.

Ngày 3-3-1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) được tiến hành. Qua 9 năm kháng chiến, Mặt trận Liên Việt trở thành "... Một trong những trụ cột của Nhà nước dân chủ nhân dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến, kiến quốc; là cơ sở quần chúng rộng rãi làm thành một áo giáp vững bền của Đảng để đánh thắng bọn xâm lược và tay sai của chúng"(6[4]).

2. Hình thức thể hiện:

 

Số TT

Thời lượng

Tác phẩm

Tác giả

Biểu diễn

Hình thức sân khấu

Hình ảnh

 

2 phút 30

Bài hát: Bài ca Mặt trận tổ quốc.

Dàn dựng như một Màn mở đầu có tính chất ca ngợi hào hùng.

Đoàn Bổng

 

Hợp ca nam nữ ( Mặc trang phục Công Nông Binh, Trí thức và các dân tộc, tôn giáo VN)

và tốp Múa

Logo của Mặt trận tổ quốc trên nền dải đất hình chữ S; Những hình ảnh tiêu biểu nhất của Mặt trận tổ quốc Việt Nam như : Hình tượng Bác Hồ bắt nhịp Bài ca kết đoàn; Hình ảnh các đồng chí Chủ tịch MTTQ qua thời kỳ; Hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình

 

 3 phút 00

Múa: Những tháng ngày đen tối.

Bài hát: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt nam.

Múa: Phá xiềng.

 

 

Đỗ Minh

 

Hợp ca nam nữ

và tốp Múa Nam nữ

 

Hình ảnh Thực dân Pháp đổ quân tấn công tại cửa biển Đà Nẵng. Vua chúa phong kiến đầu hàng.

Hình ảnh các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chìm trong các cuộc đàn áp đẫm máu.

Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm con đường cứu nước.

Hình ảnh Thành Lập Đảng.

Hình ảnh Thành lập Hội phản đế đồng minh 1930

Hình ảnh Hội Phản đế liên minh (1935)

Hình ảnh Mặt trận dân chủ Đông Dương 1938

Hình ảnh Mặt trận Việt Minh 1941.

Hình ảnh tổng khởi nghĩa 1945. Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945

Hình ảnh Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt). 1946

Hình ảnh Mặt trận Liên Việt 1951.

Hình ảnh chiến thắng Điện Biên năm 1954 và giải phóng thủ đô.

 

 3 phút 00

Bài hát: Ba Đình nắng

Bùi Công Kỳ. Thơ Vũ Hoàng Định.

 

Dàn hợp xướng Tốp múa nam nữ.

 

2 phút 30

Bài hát: Tiến về Hà Nội

Văn Cao

 

 

Hợp ca nam nữ

Tốp múa nam nữ

 

PHẦN II: ĐẠI ĐOÀN KẾT – ĐẠI THÀNH CÔNG (13 phút)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng.

1. Lời bình: (Lời bình tương ứng với âm nhạc và hình ảnh trên Clip)

Sau Hiệp định Giơnevơ, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Ngày 10-9-1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Miền Bắc và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình trong cả nước để xây dựng Miền Bắc XHCN và đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở Miền Nam.

Từ cao trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra  đời với bản Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm

Ngày 20-4-1968 trên cơ sở thắng lợi và khí thế của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam ra đời với bản Cương lĩnh thích hợp nhằm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị nhưng chưa tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã mở rộng thêm một bước Mặt trận toàn dân chống Mỹ cứu nước.

Từ khi ra đời, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã làm chức năng của chính quyền dân chủ nhân dân ở vung giải phóng. Ngày 6/6/1969 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam triệu tập đại hội lập ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và hội đồng cố vấn của Chính phủ. Mặt trận giữ vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng, không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên cả ba mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

2. Hình thức thể hiện:

 

Số TT

Thời lượng

Tác phẩm

Tác giả

Biểu diễn

Hình thức sân khấu

Hình ảnh

 

2 phút 30

Bài hát: Cùng hành quân giữa mùa xuân

( Lời 1 và 2 )

Xuân La

 

Tốp ca nam nữ

Hình ảnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được chính thức thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1960 tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là Tân Biên) tỉnh Tây Ninh

Hình ảnh các đ/c Võ Chí Công, Phùng Văn Cung, Huỳnh Tấn Phát. Nguyễn Hữu Thọ Ybih Aleo, Đại đức Sơn Vọng, và Nguyễn Văn Hiếu các lãnh đạo đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam

Hình ảnh đấu tranh của đồng bào miền Nam. Phong trào đấu tranh, đồng khởi của nhân dân miền Nam ở khắp mọi nơi.

Đồng bào các dân tộc Tây nguyên đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, Bác Hồ

Hình ảnh các binh đoàn hối hả hành quân ra tiền tuyến.

Hình ảnh Sự kiện thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN do đ/c Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch năm 1969

Hình ảnh ký kết Hiệp định Paris 1973

Hình ảnh quân và dân ta anh dũng chiến đấu, lần lượt giải phóng các tỉnh, thành miền Nam.

Hình ảnh các đoàn quân ào ạt tiến về giải phóng Sài Gòn năm 1975

Hình ảnh những cuộc gặp gỡ Bắc Nam một nhà.

 

2 phút 30

Bài hát: Bóng cây Kơnia

Phan Huỳnh Điểu, thơ Ngọc Anh.

 

Đơn ca nữ

 

2 phút 30

Bài hát: Tự nguyện.

Trương Quốc Khánh.

 

Đơn ca nam

(Múa minh họa)

 

5 phút 30

Bài hát: Dậy mà đi + Giải phóng miền Nam

 

 

Bài hát: Bài ca thống nhất

 

Nguyễn Xuân Tân, Lưu Hữu Phước

 

Võ Văn Di

 

Liên khúc hát múa. ( Mặc trang phục Công Nông Binh, Trí thức và các dân tộc, tôn giáo VN)

 

 

PHẦN III: CHUNG SỨC CHUNG LÒNG (11 phút)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1. Lời bình: (Lời bình tương ứng với âm nhạc và hình ảnh trên Clip)

Sau khi thống nhất đất nước, từ ngày 31-1 đến 4-2-1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở hai miền lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II tháng 5-1983 đã thông qua Chương trình hành động hướng mọi hoạt động của Mặt trận vào những vấn đề thiết thực, hướng về cơ sở, tới địa bàn dân cư và những vấn đề đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận.

Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 11-1988 là Đại hội thực hiện công cuộc đổi mới do Đại hội VI (1986) của Đảng đề ra.

Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 8-1994 đã công bố Chương trình 12 điểm về "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước". Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được phát động với tư tưởng “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân” ở các địa bàn dân cư.

Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 8/1999 là đại hội phát huy tinh thần yêu nước , sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Cuộc vận động ngày vì người nghèo được triển khai trong cả nước góp phần quan trọng vào thành công của chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI tháng 9-2004 là Đại hội "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của Đảng. Đường lối đúng đắn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân là yếu tố quan trọng hàng đầu để khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc;

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (họp từ ngày 28- 9 đến 30-9-2009) được tiến hành với chủ đề: "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, đại đoàn kết của toàn dân tộc, là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Hình thức thể hiện:

 

Số TT

Thời lượng

Tác phẩm

Tác giả

Biểu diễn

Hình thức sân khấu

Hình ảnh

 

4 phút 00

Bài hát: Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam.

Chu Minh, thơ Hoàng Trung Thông.

 

Đơn ca nam và hợp xướng.

Hình ảnh đoàn tầu thống nhất.

Hình ảnh Kỳ họp Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở hai miền lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (5-1983)

Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (11-1988)

Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (8-1994)

Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (8-1999)

Hình ảnh về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư".

Hình ảnh về: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa. Công tcs bầu cử quốc hội, HĐND các cấp, xây dựng Đảng

Hình ảnh giúp nhau xóa đói giảm nghèo,cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Chương trình "Nối vòng tay lớn" hàng năm để xây dựng Quỹ "Vì người nghèo".

Hình ảnh các sinh hoạt tôn giáo, phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI (9-2004)

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (9-2009)

 

3 phút 00

Bài hát: Trên công trường rộn tiếng ca.

Ngô Quốc Tính

 

Song ca nam nữ.

 

4 phút 00

Bài hát: Khúc hát con Lạc cháu Hồng.( Bài ca Mặt trận tổ quốc Việt Nam)

Hoặc Rạng Rỡ Việt Nam của NS Quang Vinh

 

 

 

 

 

Chương trình khép lại trong âm hưởng hào hùng của khúc khải hoàn ca.

 

Huy Thục

 

Tốp ca và tốp múa nam nữ.

 (Trang phục các sắc tộc và tôn giáo)

Sơ duyệt: 15h00 ngày 08/11/2010 tại TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Tổng duyệt: 14/11/2010 tại TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Biểu diễn: 9h00 ngày 18/11/2010 tại TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác