3926 /QC-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế Hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam

(Ban hành theo Quyết định số 3926 /QĐ-BVHTTDL ngày16 tháng 10  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

       

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chức năng, nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ban Tổ chức (BTC) Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam (AdAsia 2013) được thành lập trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý để Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á của Liên đoàn các Hiệp hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam tại Công văn số 10031- CV/ĐNTW ngày 02 tháng 11 năm 2009 và Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập (dưới đây gọi tắt là BTC AdAsia 2013).

Điều 2. Phương thức hoạt động của Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức AdAsia 2013 là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ phối hợp xử lý các công việc do Ban Chỉ đạo AdAsia 2013 phân công thuộc trách nhiệm của các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức AdAsia 2013.

2. Ban Tổ chức làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách  nhiệm cá nhân của từng thành viên trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng ban (hoặc Phó trưởng ban được ủy quyền) là người chủ trì và kết luận tại các cuộc họp và ký các văn bản của Ban Tổ chức.

 4. Ban Tổ chức họp phiên toàn thể mỗi quý một lần, hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng ban. Trường hợp không tham dự được cuộc họp, thành viên Ban Tổ chức có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm họp thay và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người được ủy quyền.

 Ngoài việc họp trực tiếp, Trưởng Ban Tổ chức chủ yếu sẽ  lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản hoặc qua Email. Sau 07 ngày làm việc nếu không nhận được ý kiến trả lời coi như thành viên đã đồng ý.

 5. Biên bản, quyết định của mỗi phiên họp được phổ biến đến từng thành viên và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo AdAsia 2013.

6. Người phát ngôn chính thức của Ban Tổ chức AdAsia 2013 là Trưởng Ban và Phó Trưởng ban Thường trực.

7. Ban Tổ chức AdAsia 2013 có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo AdAsia 2013 tổ chức thực hiện theo nội dung Đề án Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện hành.

 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức được quy định tại Quyết định số 3263/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Nhiệm vụ chung của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức AdAsia 2013 có nhiệm vụ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo AdAsia 2013 phân công thuộc thẩm quyền có liên quan của từng thành viên BTC trong quá trình chuẩn bị và tổ chức AdAsia 2013.

Điều 4. Trưởng Ban Tổ chức

1. Là người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và Trưởng Ban Chỉ đạo AdAsia 2013 về mọi vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện AdAsia 2013.

2. Phân công, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, chương trình đã đề ra.

3. Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban chuyên môn phục vụ AdAsia 2013.

4. Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Ban Tổ chức và có thể ủy quyền cho Phó trưởng ban chủ trì các phiên họp.

5. Đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo AdAsia 2013 bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và bổ sung, thay thế thành viên Ban Tổ chức khi    cần thiết.

6. Khi nhận được những đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban Tổ chức liên quan đến công việc, có trách nhiệm trả lời và cho ý kiến chỉ đạo chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

7. Được  ký và sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong khi thi hành nhiệm vụ liên quan đến AdAsia 2013.

Điều 5. Phó Trưởng ban Thường trực

1. Phó Trưởng ban Thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức AdAsia 2013 về những nhiệm vụ được phân công.

2. Giúp Trưởng ban điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động AdAsia theo chương trình, kế hoạch đã được thông qua. Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến của các thành viên, các tiểu ban và báo cáo Trưởng ban xem xét, giải quyết.

3. Ký các văn bản liên quan khi được Trưởng Ban Tổ chức ủy quyền.

4. Tổng hợp báo cáo định kỳ lên Trưởng Ban Tổ chức về tiến độ triển khai.

Điều 6. Thành viên Ban Tổ chức            

1. Thành viên Ban Tổ chức đại diện cho cơ quan mình tham gia các hoạt động của Ban Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao (như bản phân công nhiệm vụ các thành viên và các Tiểu ban Tổ chức AdAsia 2013 kèm theo).

3. Báo cáo lãnh đạo cơ quan đang công tác và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được Ban Tổ chức phân công phụ trách.

4. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Tổ chức.

5. Báo cáo, thông tin kịp thời, đầy đủ cho Trưởng Ban Tổ chức việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Điều 7. Thường trực Ban Tổ chức

- Thường trực Ban Tổ chức do Trưởng Ban Tổ chức chỉ định một số thành viên tham gia để giúp Ban Tổ chức giải quyết những công việc giữa hai kỳ họp của Ban Tổ chức.

- Thường trực  Ban Tổ chức có nhiệm vụ thường xuyên cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi được yêu cầu về tiến độ và tình hình triển khai trong khuôn khổ những nhiệm vụ được giao theo đề xuất của Trưởng ban.

- Thường trực Ban Tổ chức do Phó Trưởng Ban Tổ chức Thường trực điều hành.

 

Chương III

CÁC ĐIỀU KHÁC

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động (đi lại, hội họp…)  của Ban Tổ chức được bố trí trong dự toán tổ chức AdAsia 2013 do Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện AdAsia   Việt Nam đảm bảo, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa phù hợp, các thành viên Ban Tổ chức báo cáo Trưởng ban để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác