3926/QĐ-B

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức lớp tập huấn về bảo quản tài liệu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón chuyên gia Reinhard Fielđmann (Đức) và tổ chức lớp tập huấn về bảo quản tài liệu dành cho các cán bộ thư viện và trung tâm thông tin của Việt Nam trong khuôn khổ chương trình "Năm Đức tại Việt Nam 2010".

- Thời gian: Ngày 25/11 – 26/11/2010

- Địa điểm: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Về kinh phí:

- Viện Goethe Hà Nội hỗ trợ chi phí thuê phiên dịch, trang thiết bị dịch và ăn trưa cho học viên trong thời gian tập huấn.

- Thư viện Quốc gia Việt Nam chi các khoản trang trí, lễ tân, tuyên truyền và giải khát giữa giờ trong thời gian tập huấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác