3926/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 10031-CV/ĐNTW ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Ban Đối ngoại Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý để Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đăng cai Đại hội Quảng cáo Châu Á của Liên đoàn các Hiệp hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Đề án về Đăng cai tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban   Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam (AdAsia 2013).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Thành viên BTC;
- Lưu: VT, VHCS 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác