3937/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích chùa Tràng Cát, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 8237/UBND-VX ngày 24/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án và hỗ trợ kinh phí tu bố, tôn tạo di tích chùa Tràng Cát thuộc xã Kim An, huyện Thanh Oai. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Di tích chùa Tràng Cát thuộc di tích đình, chùa Tràng Cát đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần phải được bảo quản, tu bổ. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án bảo quản, tu bố di tích chùa Tràng Cát để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thấm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phổ Hà Nội xem xét chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí họp pháp khác để thực hiện Dự án. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ bằng nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận Dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án và hỗ trợ kinh phí bảo quản, tu bổ di tích chùa Tràng Cát./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác