3937/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn điện ảnh Bộ Văn hóa Liên bang Nga và tổ chức chiếu phim trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đón đoàn điện ảnh Bộ Văn hóa Liên bang Nga (gồm 03 người) và tổ chức Những ngày phim Nga tại Hà Nội (trong đó có lễ khai mạc), Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2010.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt phim trước khi trình chiếu chính thức.

- Thời gian: từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 11 năm 2010.

Điều 2. Kinh phí:

Phía Nga chịu chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, bảo hiểm.

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu chi phí ăn, ở, đi lại cho đoàn, vé máy bay và cước vận chuyển phim chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí gửi phim chặng Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh, lễ tân đón tiếp, thăm quan, tặng phẩm, phiên dịch, mời cơm đoàn, thuê địa điểm và các chi phí tổ chức chiếu phim, in ấn tài liệu phục vụ chiếu phim, chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật cần thiết và các chi phí liên quan khác.

- Cục Điện ảnh chịu chi phí dịch và duyệt phim.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác