3938/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến về Dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2014-2020)”

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 806/SVHTTDL -VH, ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2014-2020). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Nội dung chính của Dự thảo Đề án đã bám sát Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (Giai đoạn 2014-2020). Tuy nhiên, một số nội dung của Dự thảo Đề án cần được hoàn thiện thêm, cụ thể là:
- Cần có đánh giá thêm về hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ đang tồn tại ở địa phương như: số lượng câu lạc bộ, hiện trạng hoạt động của các câu lạc bộ, số lượng người thực hành, số lượng người thực hành ở các trình độ khác nhau, tình hình hoạt động truyền dạy (tại gia đình, câu lạc bộ, trường học,...), điều kiện, không gian thực hành của di sản; những thách thức di sản đang gặp phải..
- Phần Mục tiêu chung (trang 2) cần nghiên cứu, bổ sung nội dung nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ ở các cấp chính quyền nói chung và cộng đồng, xã hội về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thế (không chỉ nâng cao trách nhiệm như nêu trong Dự thảo);
- Phần Mục tiêu cụ thể cần được nghiên cứu, xây dựng lại. Nội dung của phần này như được nêu trong Dự thảo Đề án là các sản phẩm, không phải là mục tiêu cụ thể;
- Nội dung Đề án cần tập trung vào tổ chức thực hiện một số hoạt động chính như: Kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa phi vật thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức truyền dạy cho thế hệ trẻ; ban hành chế độ, chính sách đãi ngộ, tôn vinh và tạo điều kiện, môi trường cho các nghệ nhân, câu lạc bộ, cộng đồng thực hành di sản; quảng bá di sản; nâng cấp cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt, thực hành Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ nhằm bảo tồn bền vững di sản văn hóa phi vật thế Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, xây dựng kinh tế, xã hội của địa phương;
- Phần Giải pháp thực hiện cần đưa ra thành nhóm các giải pháp trong đó có những giải pháp ngắn hạn, dài hạn, giải pháp đối với các địa điểm, đối tượng, hoạt động thực hành,... của di sản cụ thể. Hết sức tránh đưa ra các giải pháp, hoạt động có tính phong trào;
- Đề án cần huy động thêm sự hỗ trợ về kinh phí từ nguồn xã hội hóa (đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng), đồng thời làm rõ những công việc do ngân sách địa phương đầu tư và những việc được thực hiện bằng xã hội hóa;
- Cần phân kỳ các giai đoạn thực hiện của Đề án. Sau mỗi kỳ, mỗi giai đoạn triển khai hoặc các hoạt động cụ thể cần có đánh giá rút kinh nghiệm;
- Cần bổ sung phần Cơ sở pháp lý của Đề án: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, các quy hoạch văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh, Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và lịch tỉnh Bạc Liêu hoàn thiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, duyệt và bố trí kinh phí thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Học viện AN Tp HCM;
- Lưu: VT, DSVH, PCQ.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác