3938/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan phim Brazil tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức "Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Cộng hoà Liên bang Brazil tại Việt Nam tổ chức Liên hoan phim Brazil tại Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 04 đến 10 tháng 12 năm 2010.

Địa điểm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí: Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam chịu mọi chi phí tổ chức chiếu phim tại Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kể hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trưng tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, PTT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác