3946/BVHTTDL-TCCB

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thành lập Câu lạc bộ Việt Nam

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội Nhà văn Việt Nam.

Câu lạc bộ thơ Việt Nam tự nguyện thành lập do ông Đào Đức Thông (Bành Thông) làm Chủ tịch đã đi vào hoạt động từ năm 2006, bên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đến nay, ông Bành Thông gửi hồ sơ đến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin phép thành lập Câu lạc bộ thơ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trên phạm vi cả nước, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ xin phép thành lập Câu lạc bộ thơ Việc Nam và các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin ý kiến của Quý cơ quan để có cơ sở xem xét giải quyết.

Kính đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 22 tháng 11 năm 2011./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCCB, TT (06).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác