3947/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc góp ý Dự thảo Đề án tổ chức Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phúc đáp Công văn số 7391/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án tổ chức Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án tổ chức Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.

2. Một số góp ý cụ thể như sau:

a) Phần Mục đích của Đề án, tại mục 1.5 có nêu: “Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hoá truyền thống lâu đời của Việt Nam trong bạn bè quốc tế” nên xem xét, điều chỉnh thành “Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

b) Về kinh phí tổ chức của Đề án, tại mục c có nêu: “Thu khác (nếu có)” nên xem xét, điều chỉnh thành “Các nguồn tài trợ hợp pháp khác”.

Để việc tổ chức Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam thành công tốt đẹp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KT (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác