3947/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc trao giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4417/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3448/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cơ cấu giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010;

Căn cứ Biên bản Chấm giải thưởng ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao giải thưởng cho 48 tác phẩm xuất sắc của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí Giải thưởng nằm trong kinh phí của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL, KT50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác