3950/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối hoà đàn ngẫu hứng tương đồng trên thế giới"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-BVHTTDL ngày 3 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia "Nghệ thuật đờn ca tài tử'' đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại;

Căn cứ Công văn số 9631/STC-HCSN ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổng hợp dự toán kinh phí xây đựng Hồ sơ ứng cử Quốc gia "Nghệ thuật đờn ca tài tử'' đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Âm nhạc và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan đón các đại biểu quốc tế (12 người) và tổ chức Hội thảo quốc tế "Nghệ thuật đờn ca tài tử''  và những lối hoà đàn ngẫu hứng tương đồng trên thế giới".

- Thời gian: Từ ngày 8/1- 11/1/2011

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Về kinh phí: Thực hiện theo Điều 3, Quyết định số 2682/QĐ- BVHTTDL ngày 3 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia "Nghệ thuật đờn ca tài tử'' đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trường Viện Âm nhạc và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8),

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác