3953/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Trình TTg cho phép Hội NV VN được thực hiện DA SX phim TL chân dung một số nhà văn nhà thơ đoạt giải thưởng HCM, giải thưởng NN và cấp bổ sung kinh phí.

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 03 tháng 11 năm 2011 Hội Nhà văn Việt Nam có Công văn số 199/HNV gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính) xin nguồn kinh phí thực hiện Dự án sản xuất phim tài liệu chân dung một số nhà thơ, nhà văn đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trong 04 năm từ 2012-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ ban đồng ý với đề xuất của Hội Nhà văn Việt Nam sau khi đã xin và tiếp thu ý kiến của Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện dự án sản xuất phim giai đoạn 2012-2015.

2. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện Dự án và bổ sung kinh phí thực hiện Dự án sản xuất phim tài liệu chân dung một số nhà thơ, nhà văn đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước từ năm 2012.

3. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện dự án, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết các phim tài liệu được đưa vào sản xuất.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

-Hội Nhà văn VN;

-Lưu: VT, Vụ KHTC, B8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác