3956/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận BCKTKT khai quật nghiên cứu khảo cổ di tích Triền Tranh, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
 
Phúc đáp Công văn số 963/VHTTDL-QLDT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khai quật nghiên cứu khảo cổ tại di tích Triền Tranh thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên nằm trong khu vực xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (kèm Hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khai quật nghiên cứu khảo cổ di tích Triền Tranh do Trung tâm quản lý di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam lập, với tổng diện tích khai quật nghiên cứu là 3.000m , gồm 30 hố (lồm X lOm) để có thêm tư liệu nhận thức rõ hơn về di tích Triền Tranh và tổng thể cụm di tích Chiêm Sơn Tây nói chung, đồng thời di dời di tích, di vật giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nang - Quảng Ngãi.
2. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:
- Bố sung đánh giá hiện trạng, tài liệu khoa học lịch sử, ảnh hiện trạng tống thế tích; việc tư vấn của các nhà khoa học trong quá trình thực hiện khai quật nghiên cún.
- Những di tích, di vật thu thập được trong quá trình khai quật nghiên cứu phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Nam để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch xem xét quyết định giao những di tích, di vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giá trị.
Do đó, cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh lại cơ quan lưu giữ di tích, di vật.
Trong quá trình tiến hành khai quật nghiên cứu khảo cổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phải làm đầy đủ hồ sơ xin phép khai quật theo quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ đúng các bước theo quy định của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị xây dựng hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nêu trên, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt và triến khai theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác