3957/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng bảo tháp tại chùa Long An trong khu di tích danh thắng Bửu Long và chùa Bửu Phong, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7164/UBND- VX ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị chấp thuận việc xây dựng Bảo tháp tại chùa Long An trong khu di tích danh thắng Bửu Long và chùa Bửu Phong thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Bảo tháp tại chùa Long An để sử dụng sau khi Trụ trì chùa Long An viên tịch bằng kinh phí của chùa Long An và nguồn xã hội hóa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ và quy mô xây dựng công trình để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xây dựng Bảo tháp tại chùa Long An trong khu di tích danh thắng Bửu Long và chùa Bửu Phong./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác