3958/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7730/VPCP- KTN ngày 15/9/2015 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Tờ trình số 789/TTr- BQLL ngày 25/8/2015 và Biên bản số 464/BB-BQLL ngày 10/6/2015 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đề nghị có ý kiến về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện kiến trúc cảnh quan khu vực Lăng và đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa của đất nước diễn ra tại đây.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác