396 /TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Phòng Trưng bày của Bộ tại 36 Trần Phú, Hà Nội

Ngày 29 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Tổng cục Thể dục thể thao, Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì cuộc họp về triển khai xây dựng Phòng Trưng bày của Bộ tại 36 Trần Phú, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị của Tổng cục Thể dục thể thao và ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận:

1. Giao Tổng cục Thể dục Thể thao: Làm chủ đầu tư triển khai thực hiện phần trưng bày nội thất Phòng Trưng bày của Bộ tại 36 Trần Phú theo đề cương nội dung và Maket thiết kế nhà trưng bày đã được phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục theo trình tự đầu tư để sớm triển khai thi công nội thất phòng Trưng bày.

2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện việc giám sát thi công nội thất Phòng trưng bày.

3. Đề nghị các Cục, Vụ được giao nhiệm vụ cung cấp ảnh, tài liệu hiện vật tại Quyết định số 2364/QĐ-BVHTTDL ngày 1/8/2011 thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Giao Tổng cục Thể dục thể thao tổng hợp danh sách các đơn vị đã gửi tài liệu hiện vật để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

 Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

                                                                                 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan;

- L­u: VT, VP(THTT), TTH. 25.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác