3961/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Số: 3961/KH-BVHTTDL, ngày 7 tháng 11 năm 2012 Triển khai xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch thay thế Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số 37/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng trình Chính phú ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch phù hợp với nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/HQ13; đồng thời bổ sung quy định mới về những hành vi còn thiếu trên thực tế do một số văn bản nội dung mới được ban hành và bãi bỏ những hành vi đã quy định nhưng không có tính khả thi

2. Yêu cầu

- Đảm bảo trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo hoạt động xử phạt phù hợp với nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 3/2013.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định

- Ban Soạn thảo do lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, các Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, các Cục Di sản văn hoá, Diện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hoá cơ sở, các Vụ Pháp chế, Thư viện, Văn phòng, Thanh tra.

- Tổ Biên tập do Lãnh đạo Vụ Pháp chế là Tổ trưởng, thành viên là chuyên viên của các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch Cục Di sản văn hoá, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Pháp chế, Vụ Thư viện, Văn phòng, Thanh tra.

- Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2012.

2. Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định

a) Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập thông qua Đề cương và Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định. Thời gian hoàn thành trước 05/11/2012;

b) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo cáo tổng kết từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hoàn thành trước ngày 15/11/2012

c) Tổ Biên tập xây dựng dự thảo 1 trên cơ sở Đề cương đã được thông qua. Thời gian hoàn thành trước 30/11/2012;

d) Họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập cho ý kiến dự thảo 1. Thời gian hoàn thành trước ngày 5/12/2013.

e) Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và hoàn thiện dự thảo 2 gửi đăng trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến Bộ, ngành và các đối tượng có liên quan. Tổ chức Hội thảo xin ý kiến dự thảo 2 đối với các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hoá, thể thao và du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, hoàn chỉnh dự thảo 3. Thời gian hoàn thành trước 20/01/2013.

e) Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập lấy ý kiến dự thảo 3 gửi. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/01/2013.

f) Hoàn chỉnh chỉnh dự thảo 3 gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/01/2013.

g) Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo 4 trình Chính phủ trước ngày 30/3/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo:

a) Vụ Pháp chế: Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chung về các công việc trong suốt quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo cáo tổng kết từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đánh giá tác động và xây dựng báo cáo đánh giá tác động.

- Tổ chức xin ý kiến, chuẩn bị tài liệu liên quan như Tờ trình, Bản thuyết minh, các loại báo cáo và đảm bảo về điều kiện vật chất phục vụ cho công tác xây dựng văn bản của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập.

- Chuẩn bị dự thảo 1 phần chung và phối hợp với Cục, Vụ liên quan chuẩn bị phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong hoạt động văn hoá.

b) Thanh tra

- Thanh tra phối hợp với Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao chuẩn bị nội dung dự thảo phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong hoạt động du lịch và thể dục, thể thao.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo xin ý kiến các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hoá, thể thao và du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

c) Các Cục Di sản văn hoá, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hoá cơ sở, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Điện ảnh và Vụ Thư viện: phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản lý để hoàn thiện dự thảo 1 phần hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.

Riêng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chuẩn bị phương án đối với những hành vi vi phạm các quy định tại dự thảo Nghị định hoạt động mỹ thuật đang trình Chính phủ và Thông tư quy định chi tiết Nghị định để đưa vào dự thảo Nghị định này trong trường hợp Nghị định quy định về hoạt động mỹ thuật được ban hành trước Nghị định này.

2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ Biên tập

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kinh phí

Kinh phí xây dựng Nghị định thực hiện theo quy định hiện hành và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Thành viên Ban soạn thảo và Tổ Biên tập;

- Lưu: VT, PC, TO (50).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác