3962 /TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về xây dựng Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình (Thông tư liên tịch). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả và một số thành viên Tổ Soạn thảo Thông tư liên tịch, lãnh đạo Vụ Pháp chế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả báo cáo về việc xây dựng Thông tư liên tịch và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Phê bình Cục Bản quyền tác giả chậm xây dựng Thông tư liên tịch chưa tuân thủ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 2371/TB-BVHTTDL ngày 16/7/2012.

2) Thông tư liên tịch quy định thi hành một số điều của Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời với Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Mục 2 Công văn số 4829/VPCP-KGVX ngày 02/7/2012 của Văn phòng Chính phủ.

3) Cục Bản quyền tác giả khẩn trương dự thảo văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch, kiện toàn Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, thống nhất kế hoạch, khẩn trương xây dựng dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đối tượng liên quan theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thiện trình phê duyệt trước 30/12/2012. Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả trực tiếp phụ trách xây dựng Thông tư liên tịch chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;                    

- Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Bô Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

- Chánh Văn phòng;

- Cục BQTG, Cục NTBD, Vụ KHTC,

Vụ PC; Vụ TĐKT;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(16).

                                                                               

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác