3962/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện Tiểu Đề án 4 giai đoạn 2010-2014

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-BĐHĐA ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015; xác định nhu cầu, giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tình hình trien khai và kết quả thực hiện Tiểu Đề án 4 giai đoạn 2010-2014 với những nội dung như sau:
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tiểu đề án 4
2. Kết quả thực hiện các hoạt động
3. Đánh giá chung
4. Phương hướng nhiệm vụ đến năm 2015
5. Một số kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện
6. Biểu tổng hợp số liệu 5 năm thực hiện Tiểu đề án (kèm theo công văn).
Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 14 tháng 11 năm 2014 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo các cơ quan, đơn vị có liên quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, HM.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác