3962/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ ngày 26 tháng 10 năm 2011 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp bảo quản phòng ngừa hiện vật hữu cơ trong bảo tàng nước ta.

Chủ nghiện đề tài: TS. Lê Thị Minh Lý.

Đơn vị chủ trì: Cục Di sản văn hóa.

Đề tài xếp loại: Khá.

Điều 2. Đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm công bố, sử dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu của công trình nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, thanh quyết toán số kinh phí đã nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác