3963/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thăm dò khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 1812/SVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 11 năm 2011, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 361/KCH ngày 15 tháng 11 năm 2011 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thăm dò khảo cổ tại địa điểm Cồn Cổ Ngựa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thăm dò: từ ngày 01/12/2011 đến ngày 31/12/2011.

- Diện tích thăm dò. 16m2 (gồm: 04 hố x 04m2/01 hố).

- Phụ trách thăm dò: TS Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò giao cho Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng Viện khảo cổ học và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn khi công bố kết quả của đọc thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Thanh hóa (02b);

-Viện Khảo cổ học (02b);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác