3964/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Lò Cao NX3, xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9658/UBND-VX ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Lò Cao NX3 (Lò Cao kháng chiến Hải Vân), xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Lò Cao NX3 (Lò Cao kháng chiến Hải Vân), xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:
Diện tích khoanh vùng bảo vệ điều chỉnh: 250.875m2, (trong đó khu vực I có diện tích 173.680m2; khu vực II có diện tích 77.195m2. Các mốc giới được thể hiện và trình bày chi tiết trong Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích ngày 09/9/2014).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức ngay việc cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.
Để hoàn thiện hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chỉnh sửa Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thế như sau: Tên gọi Biên bản và Bản đồ chỉnh sửa thành: Biên bản, Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Lò Cao NX3 (Lò Cao kháng chiến Hải Vân), xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Trong Bản đồ, đường bao quanh khu vực I phải là đường liền vạch màu đỏ, đường bao quanh khu vực II phải là đường liền vạch màu xanh, không sử dụng đường vạch đứt đoạn; phần Kiến nghị trong trang 5 Biên bản chỉnh sửa thành: ra Quyết định điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích..’’
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
 -S VHTTDL Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác