3966/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lát lại sân và nền các công trình tại Miếu Bà Chúa Xứ thuộc Khu di tích núi Sam, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4311/SVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đề nghị lát lại sân và nền các công trình tại Miếu Bà Chúa Xứ thuộc Khu di tích núi Sam, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (kèm theo ảnh hiện trạng). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Hiện nay, sân Miếu Bà Chúa Xứ và nền Chính Điện, Võ Ca, Văn phòng tiếp khách đã bị xuống cấp, ảnh hưởng tới mỹ quan chung của di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc lát lại sân và nền các công trình này.
Đe nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện việc tu sửa cấp thiết di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác