3967/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc chủ trương đầu tư Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà;

Xét Công văn số 1233/TCTDTT-TC ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc triển khai mua sắm và cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình bằng nguồn vốn sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội;

Xét Tờ trình số 213/TTr-HLQGHN ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội về việc xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục của Trung tâm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc ra Hà Nội với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ trương đầu tư: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục sau:

- Nhà tập thể lực cho vận động viên khu A.

- Tôn nền và lát gạch sân cạnh sân bóng đá và nhà tập thể lực khu A

- Sân tập bóng rổ cho vận động viên khu B

- Nhà làm việc tại khu A: Cải tạo sửa chữa tầng 1 và xây dựng nâng thêm tầng 2.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội .

3. Địa điểm đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội-xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước cấp năm 2011.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012.

Điều 2. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước đảm bảo thực hiện chủ trương tiết kiệm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các cơ quan liên quan;

-Lưu: VT, KHTC (02), Hạnh (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác