3968/BVHTTDL-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Lễ hội Ok-Om-Bok và Hội chợ Xúc tiến Thương mại- Du lịch tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Phúc đáp công văn số 2827/UBND-KTTH ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc mời tham gia bảo trợ Lễ hội Ok- Om- Bok và Hội chợ Xúc tiến Thương mại- Du lịch Trà Vinh năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:

1. Ngày 10/10/2012, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Sơn Thị Ánh Hồng về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hộ truyền thống Ok- Om- Bok tỉnh Trà Vinh năm 2012 và đã có chỉ đạo cụ thể về việc này. (Xin gửi kèm theo Thông báo số 3781/TB-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Các Thứ trưởng: Huỳnh Vĩnh Ái, Hồ Anh Tuấn;

-Chánh Văn phòng;

-Các đơn vị: TCTDTT, CQĐD, Vụ VHDT, TTVHNTVN;

-Sở VHTTDL Trà Vinh;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác