396/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc in các tập sách về lĩnh vực Văn học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở (số 536/KH- VHCS ngày 4 tháng 12 năm 2009),

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở in và phát hành các tập sách về lĩnh vực Văn học;

- Tập tài liệu văn bản quản lý Nhà nước về Văn học;

- Tập truyện ngắn những tác phẩm đạt giải và tham gia cuộc thi "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới";

- Tập bút ký những tác phẩm đạt giải và tham gia cuộc thi "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới";

- Tập kịch bản văn học những tác phẩm đạt giải và tham gia cuộc thi "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới";

- Tập kịch bản văn học về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Điều 2. Kinh phí in các tập sách trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3 ;

-Bộ trưởng (Để báo cáo);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT. VHCS (4). TH (17).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác