3971/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN về việc thoả thuận dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2265/SVHTTDL- KHTC ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An về việc xin thoả thuận dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn. Sau khi xem xét, hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 843/DSVH-DT ngày 20 tháng 10 năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Khu di tích lịch sử Truông Bồn là di tích lịch sử quốc gia, nơi đây đã và đang minh chứng cho mức độ khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ và ghi nhận sự hy sinh anh dũng của nhân dân nói chung và của các thanh niên xung phong nói riêng. Do vậy, việc đầu tư tôn tạo tổng thể khu di tích cho xứng tầm với ý nghĩa lịch sử của di tích, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc cho các tầng lớp nhân dân là rất cần thiết, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử này.

2. Về quy mô của dự án: Hiện nay trên địa bản tỉnh Nghệ An đã và đang tiến hành triển khai nhiều dự án tu bổ, tôn tạo các khu di tích có quy mô và nguồn vốn lớn, như Khu di tích Kim Liên, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Cụm công trình Xô Viết Nghệ tĩnh, và các di tích kiến trúc nghệ thuật khác Trong khi nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác để tu bổ, tôn tạo di tích chưa có khả năng tự cân đối; nguồn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương còn hạn chế. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị cần xem xét lại quy mô của dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn và cần tập trung ở những nội dung công việc sau:

- Tu bổ, tôn tạo khu mộ liệt sỹ đã hy sinh ở Truông Bồn.

- Tu bổ các dấu tích của chiến trường cũ hiện còn (như hai hố bom gần khu mộ...).

- Xây dựng hệ thống bia biển giới thiệu điểm di tích.

- Xây dựng đền thờ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Truông Bồn.

- Chỉnh trang lại (hoặc xây dựng mới) biểu tượng chiến thắng gắn với xây dựng nhà đón tiếp kết hợp trưng bày quy mô nhỏ, đồng thời là nơi sinh hoạt văn hoá của nhân dân địa phương.

Đối với các nội dung còn lại (như khu tái hiện chiến trường xóm 9, quảng trường với sức chứa 10 nghìn người, tổ hợp phù điêu và tượng, trụ biểu ghi danh, hồ nước cảnh quan, chòi nghỉ thư giãn)... cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tư liệu lịch sử và cân nhắc khả năng phát huy giá trị, thu hút phát triển du lịch ở địa phương mới xem xét tiếp tục triển khai.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Trong những năm qua, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ đần tư tu bổ nhiều di tích cấp quốc gia của tỉnh Nghệ An. Do vậy, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chủ động cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện, đồng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu về văn hoá của Chính phủ để tiến hành tu bổ, phục dựng một số hạng mục di tích gốc.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An căn cứ vào các ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa lại dự án và gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét thoả thuận cụ thể trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

-UBND tỉnh Nghệ An;

-Cục Di sản văn hoá;

- Lưu: VT. KHTC, PT,10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác