3973/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA tu bố di tích Địa điểm lưu niệm Bác Hồ, Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 8343/UBND-VX ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bố di tích Địa điếm lưu niệm Bác Hồ tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập Dự án tu bổ di tích Địa điếm lưu niệm Bác Hồ tại xã Vân Canh đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ Dự án: Việc lập, trình duyệt và tố chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thấm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác đế thực hiện Dự án tu bố di tích Địa điếm lưu niệm Bác Hồ tại xã Vân Canh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bố di tích Địa điếm lưu niệm Bác Hồ tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác