3974/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng kỷ luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét kỷ luật cán bộ.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Căn cứ Kết luận số 46/KL-TTr ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Hơp đồng số 25/QT-TDTT ngày 01/7/2010 và Hợp đồng số 52/QT-TDTT ngày 0/10/2010 cho thuê nhà ở sân bãi, dụng cụ luyện tập giữa Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với Trung tâm TDTT Quân đội và thanh quyết toán Đề tài theo Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng kỷ luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xem xét kỷ luật đối với ông Đinh Hùng Sơn- Phó Hiệu trưởng và ông Nguyễn Danh Hoàng Việt- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, gồm:

1.  Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL-  Chủ tịch Hội đồng

2.  Ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo- Ủy viên

3.  Ông Lê Anh Thơ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ- Ủy viên

4.  Ông Bùi Quang Ngọc, Ủy viên BCH Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Chủ tịch Công đoàn Giáo viên lý luận I- Uỷ viên;

5.  Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Uỷ viên kiêm Thư ký hội đồng;

Điều 1. Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm xem xét, đánh giá sai phạm và kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Đinh Hùng Sơn và ông Nguyễn Danh Hoàng Việt theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các ông bà có tên tại điều 1, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

-Ông Đinh Hùng Sơn, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (để biết);

-Hồ sơ nội vụ;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, MC (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác