3976/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án khai quật khảo cổ học khu vực di tích chùa Dạm, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Phúc đáp Công văn số 982/SVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị thỏa thuận phương án khai quật khảo cổ học tổng thể khu vực di tích chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (kèm thuyết minh Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án khai quật khảo cổ học tổng thể khu vực di tích chùa Dạm do Viện Khảo cổ học lập. Tuy nhiên, để bảo đảm tín khoa học, pháp lý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau: Về tính cấp thiết: phải khẳng định khai quật khảo cổ để nghiên cứu quy mô, kiến trúc di tích chùa Dạm làm cơ sở cho việc bảo tồn, tôn tạo di tích này.

Vì diện tích khai quật lớn (6.000M2), do đó, cần bổ sung phương án bảo vệ tại chỗ các dấu vết kiến trúc được phát lộ. Trong quá trình khai quật, cần có phương án như nhà bao che, bảo vệ hiện trường, di vật, di tích.

Trước mắt, chưa hạ giải đền thờ Nguyên Phi ỷ Lan và chùa Dạm, vì đây là hai công trình kiến trúc đang phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Việc hạ giải sẽ tiến hành cuối cùng dựa trên kết quả khai quật khảo cổ ở khu vực xung quanh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cần làm đầy đủ hồ sơ xin phép khai quật theo quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ đúng các bước theo quy định của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008. Đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét cho chủ trương lập Dự án tổng thể tư bổ, tôn tạo di tích chùa Dạm để việc tu bổ di tích được thực hiện đúng quy định và bảo đảm yêu cầu khoa học; cần chú trọng tuyên truyền để nhân dân địa phương và các vị sư có liên quan thực hiện các quy định của Luật di sản văn hóa, không nóng vội và tự ý tổ chức các hoạt động xây dựng ở di tích.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung, chỉnh sửa Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Viện Khảo cổ học (để phối hợp);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác