3977/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo động Đông Trong

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp Công văn số 4404/UBND-XD1 ngày 11/9/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích động Đông Trong, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Di tích động Đông Trong đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Theo quy định tại điểm b, mục 1 Điều 17, Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục  hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: “Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ di tích, dự án tu bổ di tích và có trách nhiệm tổ chức lập dự án tu bổ di tích thuộc thẩm quyền quản lý”.

Tại điểm đ, mục 1, điều 17 quy định: “Giám đốc Sở VHTTDL thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích, thẩm định dự án tu bổ di tích cấp tỉnh”.

Tại điểm b, mục 2, điều 17 quy định: “Đối với di tích cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL gửi văn bản đề nghị kèm theo 01 bộ hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể  từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ di tích hoặc phê duyệt dự án tu bổ di tích”.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh căn cứ vào các quy định của Nghị định nêu trên, xem xét Dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về trình tự phê duyệt Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích động Đông Trong để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác