3977/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 năm 2011 về việc Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Biên bản chấm Giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật Trẻ 2011; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao giải thưởng cho 17 tác phẩm đoạt giải của Festival Mỹ thuật trẻ 2011(có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kinh phí Giải thưởng trích từ kinh phí tổ chức Festival Mỹ thuật Trẻ 2011 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật Trẻ và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, MTNATL
 
.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác