3977/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón đoàn nghệ sĩ Indonesia sang giao luu biểu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đón đoàn 08 nghệ sĩ Indonesia sang giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và tố chức Hội thảo tại Khoa Ảm nhạc truyền thống của Học viện Ầm nhạc Quốc gia Việt Nam
Thời gian: từ ngày 01 đến 05 tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Indonesia chịu các chi phí đi lại trên hành trình quốc tế, bảo hiếm, ăn, ở, đi lại tại Hà Nội và to chức biếu diễn.
-Học viện Ẩm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí tố chức lớp học, giao lưu biểu diễn, lễ tân đón tiếp, tặng phấm và mời cơm đoàn (từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Học viện)
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
   
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, DLP.7.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác