3980/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính ngành văn hoá, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao-và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2010 trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010 cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Điều 2. Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp qua Văn phòng.

Điều 3. Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, BPTMCCHC, H.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác