3982/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương xây dựng công trình "Nhà triển lãm di động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Tờ trình số 03/TTr-BTVHDT đề ngày 03 tháng 10 năm 2011 và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 800/DSVH-BT ngày 25 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương xây dựng công trình “Nhà triển lãm di động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam" với các nội dung sau :

1. Tên chủ trương: Xây dựng công trình "Nhà triển lãm di động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam"

2. Chủ đầu tư: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

3. Địa điểm đầu tư: Đường Đội Cấn, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

4. Vốn đầu tư: Ngân sách sự nghiệp.

5. Thời gian thực hiện 2011 - 2012.

Điều 2. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trình Bộ xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, Vụ KHTC (02), TA.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác