3984/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập hội đồng giám khảo "Iiên hoan sân khấu tuồng truyền thống 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ-BVHTTD ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và các nhà hát Tuồng trong cả nước tố chức "Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thống năm 2010 tại Bình Định" tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo "Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thống năm 2010 tại Bình Định" gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng ban.

2. NSND. Trần Đình Sanh, Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh - Ủy viên.

3. NSND. Hoàng Khiềm, Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam - Ủy viên.

4. NSND. Nguyễn Thị Hòa Bình, Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Đào Tấn - Ủy viên.

5. NSƯT. Nguyễn Xuân Quang, Đạo diễn Nhà hát nghệ thuật hát Bội thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi quá trình Liên hoan, chấm điểm các vở diễn tham dự Liên hoan theo Quy chế chấm điểm đã quy định, bảo đảm tính khách quan và chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT, NTBD (3), Thg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác