3985/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 và phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII về phân công công việc tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 và phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng - Trưởng Ban;
2. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên Thường trực;
3. Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;
4. Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Thành viên;
5. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Ke hoạch, Tài chính - Thành viên;
6. Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện - Thành viên;
7. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;
8. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thành viên;
9. Bà Đoàn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên.
10. Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá - Thành viên;
11. Ông Phan Đình Thanh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Thành viên;
12. Ông Nguyễn Kiều Linh - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Thành viên;
13. Bà Phạm Thị Tuyết - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - Thành viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Nhiệm vụ:
a. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng các Đề án, Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
b. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Quyền hạn:
a. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2014 và 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b. Được phép huy động nhân lực của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình hoạt động.
Điều 3. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác