3987/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 1837/BTĐKT-VIII ngày 1-10-2012 về việc phát động thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, phấn đấu thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2012, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của toàn ngành trong năm 2012, đặc biệt là hoàn thành 19 nhiệm vụ đột phá của ngành;

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, về giá trị và ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của chiến thắng điện Biên Phủ trên không" - chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam, của tinh thần quật cường dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và nghĩa vụ của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là hoạt động quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong tình hình hiện nay. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Ban TĐKTTW (để b/c);

-Thường trực HĐTĐKT Bộ;

-Lưu: VT, TĐ-KT (2), PHC.250.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác