3988/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Giáo Hạ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2841/VHTTDL- QLDS ngày 17/9/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo đình Giáo Hạ, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (kèm theo hồ sơ).

San khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Giáo Hạ, bao gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình; phục hồi Nghi môn, Tả mạc, Hữu mạc; tôn tạo sân vườn, hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với việc tu bổ Đại đình: Cần tu bổ nguyên trạng khám thờ (không xây mới ban thờ bằng gạch). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại cấu kiện ngay sau khi hạ giải công trình nhằm lựa chọn tái sử dụng các cấu kiện có giá trị nghệ thuật (đặc biệt là hệ thống kê, bẩy có chạm khắc hoa văn), cấu kiện có chữ chỉ định niên đại di tích và các cấu kiện còn khả năng sử dụng.

- Đối với Nghi môn: chỉ làm Nghi môn tứ trụ.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; điều chỉnh thiết kế cửa sổ trên vách đố lụa theo kiến trúc truyền thống và chỉnh sửa thống nhất ghi chú đánh dấu cấu kiện tư bổ trên các bản vẽ (ví dụ bản vẽ KT03 với KT 08).

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo nhân dân địa phương về nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là xin ý kiến về thiết kế phục hồi Nghi môn, Tả mạc, Hữu mạc để tạo sự đồng thuận và hoàn thiện thiết kế trước khi phê duyệt và triển khai./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác