3988/QĐ-BVHTTDL

Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc nghiệm thu nhiệm vụ môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4213/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ "Dự án phát triển sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến nền 2010 và định hướng đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-BVHTTDL-KHCNMT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ môi trường cấp Bộ;

Căn cứ Biên bản họp ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ môi trường cấp Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường: “Dự án phát triển sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Chủ nhiệm nhiệm vụ: THS . Đào Duy Tuấn

Cơ quan chủ trì thực nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Điều 2. Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm công bố kết quả, sử dụng và chuyển giao kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ vào thực tiễn, thanh quyết toán số kinh phí đã nhận theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Chủ nhiệm nhiệm vụ và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, KHCNMT, KQ.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác