3989/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam tham gia biếu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét Đơn đề nghị số 212/CV-NTĐĐVN ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MOV mời nghệ sĩ Glaser Per Jonathan (Hộ chiếu Thụy Điển số 81589515) tham gia «biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Chào mừng năm mới 2015 - Hào khí Thăng Long - Hà Nội”.
- Thời gian: Ngày 31 tháng 12 năm 2014.
- Địa điểm: Quảng trường Cách mạng tháng 8, Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Đề nghị Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Công ty TNHH MOV thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Công ty TNHH MOV, nghệ sĩ Glaser Per Jonathan và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thành tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác