3990/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3261/VHTTDL- QLDS ngày 22/10/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường, bao gồm các hạng mục: tu bổ Đại bái, Hậu cung, Tả mạo, Hữu mạc và cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Khi hạ giải công trình, các cấu kiện cần được phân loại, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn tái sử dụng, đặc biệt cần giữ gìn tối đa các mảng chạm và các cấu kiện có chữ chỉ định niên đại di tích.

-Đối với tòa Đại bái, chỉ đắp rồng chầu nguyệt và trụ mái dạng đến nắm cơm, không đắp kìm mái; cửa bức bàn cần làm đúng kiểu của truyền thống (ván huỳnh phẳng, đặt lệch về một phía của đố cửa), không làm cửa dạng pa nô hiện đại, cho nên cần chỉnh sửa bản vẽ các cửa Đ4, Đ6, Đ7, Đ8, Đ9, Đ10.

- Không làm cột đá ở Tả mạc, Hữu mạc.

- Hồ sơ cần bổ sung nhà bao che phục vụ thi công tu bổ di tích.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK07

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác