3990/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật Quang Châu tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam" tại Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật Quang Châu tổ chức triển lãm Mỹ thuật Việt Nam" tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang Châu, Hàn Quốc. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tạm xuất, tái nhập các hiện vật triển lãm theo đúng qui định hiện hành.

- Thời gian: từ ngày 16/12/2010 đến ngày 06/02/2011.

Điều 2. Kinh phí:

Phía Hàn Quốc chịu mọi chi phí vận chuyển các tác phẩm, bảo hiểm, in ấn, tài liệu quảng cáo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT VTAN.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác