3991/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc sản xuất USB giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Đức và tiếng Hàn)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì việc mua chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam bằng 02 ngôn ngữ tiếng Đức và tiếng Hàn, để sản xuất USB giới thiệu quảng bá du lịch Việt Nam phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại của Bộ.

Số lượng: 500 chiếc/1 ngôn ngữ (Tổng cộng: 1.000 chiếc)

Điều 2. Về kinh phí:

Toàn bộ kinh phí mua chương trình và sản xuất USB được chi bằng nguồn ngân sách xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch của Cục Hợp tác quốc tế năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, Cục HTQT, NPL. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác