3995/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt dự án xuất bản "Bộ xuất bản phẩm Nghìn năm Âm nhạc Thăng Long- Hà Nội"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN XUẤT BẢN "BỘ XUẤT BẢN PHẨM NGHÌN NĂM ÂM NHẠC THĂNG LONG- HÀ NỘI"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Tờ trình số 96/TTR-XBAN ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Nhà xuất bản Âm nhạc xin phê duyệt dự án "Xuất bản bộ xuất bản phẩm Nghìn nó Âm nhạc Thăng Long - Hà Nội";

Căn cứ Công văn số 337/NTBD-PQL ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thẩm định dự án "Xuất bản bộ xuất bản phẩm Nghìn năm âm nhạc Thăng Long-Hà Nội";

Căn cứ Công văn số 3173/NPCP-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc thực hiện dự án "Xuất bản bộ xuất bản phẩm Nghìn năm âm nhạc Thăng Long- Hà Nội";

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 9 năm 2009 của đại diện liên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triền khai thực hiện bộ xuất bản phẩm nghìn năm âm nhạc Thăng Long- Hà Nội";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Nhà xuất bản Âm nhạc,

QUYET ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Xuất bản bộ xuất bản phẩm Nghìn năm Âm nhạc Thăng Long - Hà Nội" với các nội dung như sau:

1.Tên dư án: Xuất ban Bộ Xuất bản phẩm Nghìn năm Âm nhạc Thăng Long - Hà Nội.

2. Chủ dự án và trực tiếp thực hiện: Nhà xuất bản  Âm nhạc

3. Mục tiêu và kết quá dư kiến của dư án.

Mục tiêu: thực hiện Bộ Xuất bản phẩm về văn hoá Thăng Long- Hà Nội qua sự thể hiện của âm nhạc, hướng tới lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Kết quả dư kiến:

- Bộ sách "Tổng tập tài liệu Nghìn năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội", gồm 05 tập, khuôn khổ 16 x 24 cm, dung lượng khoảng 3000 trang, số lượng 1000 bản/tập.

- Bộ DVD "Nghìn năm Âm nhạc Thăng Long - Hà Nội", gồm 04 tập, dung lượng 360 phút, số lượng 2.500 bản/tập.

4. Thời gian hoàn thành: 30 tháng 6 năm 2010.

5. Dự toán kinh phí đầu tư. 6.698 triệu đồng

Trong đó:

-Kinh phí xuất bản bộ sách (05 tập):

1.842 triệu đồng

- Kinh phí xuất bản bộ DVD (04 tập):

4.247 triệu đồng

- Kinh phí dự phòng:

609 triệu đồng

 

6. Nguồn vốn:

Vốn Ngân sách Nhà nước bố trí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Công văn số 3173/VPCP-KGVX ngày 18 thang 5 năm 2009.

Điều 2. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm thẩm định nội dung và tổ chức nghiệm thu Bộ xuất bản phẩm; xem xét và trình Bộ phê duyệt danh sách, địa chỉ nhận Bộ Xuất bản phẩm.

Điều 3. Giám đốc Nhà xuất bản âm nhạc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đầu tư tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 4. Sau khi Bộ Xuất bản phẩm hoàn thành và được nghiệm thu, Nhà xuất bản âm nhạc thực hiện thanh quyết toán chi phí đầu tư thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4524/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Nhà xuất bản Âm nhạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 6;

-Bộ trưởng (để báo cáo)

-Lưu VT, KHTC, QH.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác