3996/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Kính gửi:
- Các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
Để chuẩn bị nội dung tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ngành, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
1. Các Tổng cuc, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ:
- Tiến hành tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 lĩnh vực hoạt động Ngành được giao theo dõi, quản lý, hoàn thành trước 31/12/2014.
- Thực hiện chế độ báo cáo hành chính với Bộ trưởng về tình hình hoạt động năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của lĩnh vực hoạt động Ngành được giao theo dõi, quản lý, lưu ý:
+ Phạm vi báo cáo là toàn (diện các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý, theo đõi, từ Trung ương đến địa phương (không bao gồm các hoạt động nội vụ của cơ quan, đơn vị), với 03 trọng tâm; 1) Tình hình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, công tác điều hành, chỉ đạo vĩ mô (cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ); 2) Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trong lĩnh vực chuyên ngành được giao theo dõi, quản lý; 3) Công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp lĩnh vực chuyên ngành ở các tỉnh/thành.
+ Cấu trúc báo cáo phải bảo đảm các nội dung cơ bản sau: 1) Những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2014, được phân tích, đánh giá qua các số liệu cơ bản và so sánh với kết quả đạt được năm 2013; 2) Những hạn chế, khuyết điểm chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014; 3) Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; 4) Giải pháp thực hiện và kiến nghị, đề xuất.
+ Tóm tắt báo cáo trong khoảng không quá 02 trang A4 (theo mẫu gửi kèm) để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
2. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ:
- Chủ động tiến hành tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với Bộ trưởng và các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành theo quy định.
3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du ỉỉch các tỉnh/thành:
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo hành chính với UBND tỉnh/thành và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tình hình hoạt động văn hóa, thế thao và du lịch trên địa bàn.
- Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bảo tàng, đoàn nghệ thuật, thư viện, trung tâm văn hóa-thông tin...) thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời báo cáo các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ theo quy định.
4. Thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo:
- Báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành cần được gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua đường bưu điện và thư điện tử chậm nhất là ngày 15/12/2014.
- Địa chỉ nhận báo cáo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ), số 51 Ngô Quyền - Hà Nội; Email: duyentran1208@gmail.com./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, THTT(2), BTK(130).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác