3997/BVHTTDL-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỷ niệm 85 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Kính gửi: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 186/TCCB-ĐHMTVN ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Trường (1925-2010).

Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý việc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập; các hoạt động tổ chức nội bộ, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm theo đúng Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị và các quy định tại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ.

2. Về kế hoạch và nội dung các hoạt động của Lễ kỷ niệm: đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường lựa chọn hoạt động tiêu tiểu, có hiệu quả thiết thực.

- Tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động qua các thời kỳ của Nhà trường.

- Tổ chức hội thảo khoa học về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của trường.

3. Việc sử dụng nguồn kinh phí: đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành, huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, đoàn thể, hạn chế sử dụng kinh phí từ ngân sách./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;;

-Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);

-Vụ: ĐT, TCCB, KHTC, TĐKT;

-Lưu: VT, HCTC (VP.1), HT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác